Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dioničko društvo". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
FAKULTET PRAVNIH NAUKA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: PRIVREDNO PRAVO
TEMA: DIONIČKO DRUŠTVO
Sarajevo, april 2009. godine
1. Uvod – pojam i karakteristike dioničkog društva
„Dioničko društvo (engl. joint stock company, njem. Aktiengesellschaft – AG) je društvo koje svojim statutom određuje osnovnu glavnicu razdijeljenu na dionice, ima pravnu osobnost i svojstvo trgovačkog društva bez obzira na svrhu za koju je osnovano, a za obaveze prema vjerovnicima odgovara samo imovinom društva.“
Dioničko društvo je društvo kapitala, a pojomom društva kapitala u pravnom i gospodarskom smislu obuhvaćena su u nas dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću, a u mnogim zemljama još i komanditno društvo na dionice.
Ta se društva međusobno razlikuju, ali imaju i neke zajedničke karakteristike po kojima ih razlikujemo od društva osoba, društva građanskog prava, tajnog društva i sl. Glavna im je zajednička crta da je u njih temelj povezivanja i udruživanja kapital, a ne osoba. Kod društva kapitala zakonom je propisan i određeni minimum kapitala za njihovo osnivanje (temeljni kapital) koji služi kao prag za pristup toj vrsti društava, ali i kao podloga za dobivanje zajmova. 
Nema osobne odgovornosti članova društva kapitala, osim u slučaju zlouporabe okolnosti da članovi ne odgovaraju za obvezu društva. Pravo glasa i ostala prava mjere se prema visini uloga, a ne po glavama. Isto vrijedi i za sudjelovanje u dobiti društva. Glavna obveza članova je u ulaganju kapitala, a ne sudjelovanje u vođenju poslova. Društva kapitala imaju svoje obvezne organe, od kojih je samo skupšina organ u kojem mogu sudjelovati svi članovi pri donošenju odluka, ali to je pravo, a ne obveza.
2. Osnivački akti d.d.
Pravni sistemi u svijetu reguliraju osnivanja dioničkog društva na dva načina: po sistemu slobodnog osnivanja; po sistemu prethodnog odobrenja. Najveći broj zemalja koje prihvaćaju sistem slobodnog osnivanja dioničkih društava traži da se ona upisuju u trgovinski registar ili specijalni registar za trgovinska društva. Upisom u registar dioničko društvo stječe svojstvo pravne osobe. Državni organ koji vodi registar dužan je utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti koje predviđa zakon za konstituiranje dioničkog društva. Prema drugom načinu (sistemu prethodnog odobrenja) također se vrši upis u registar, ali bez utvrđivanja stečenih uvjeta, jer je u prethodnom davanju suglasnosti to već učinjeno. Svi pravni sustavi traže da akt o osnivanju dioničkog društva bude zaključen u pisanom obliku. U toku poslovanja dioničko društvo može povećavati ili smanjivati kapital društva.
Zakon BiH je u odredbama 107. do 308., predvidio Dioničko društvo, kao Društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice, s tim što ovo Društvo ne odgovara za obaveze dioničara. Dioničko društvo se osniva ugovorom, a sadržaj tog ugovora je predviđen u čl.110. Zakona. Dva su osnovna načina osnivanja Dioničkog društva:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta