Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Graviditetne toksikoze". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Tema: Graviditetne toksikoze
Sadržaj:
1. Graviditetne toksikoze…………………………………………..3
2. Nefropatija gravidnih žena……………………………………...4
3. Preeklampsija………...................................................................5
4. Eklampsija....................................................................................7
5. Eklamptični napad........................................................................7
6. Literatura......................................................................................9
1. Graviditetne toksikoze
Graviditetne toksikoze su bolesti koje se isključivo javljaju u trudnoći. Uzrok graviditetnih toksikoza nije još uvek poznat.
Razikuju se rane i kasne. Rane se javljaju u početku trudnoće, a kasne u drugoj polovini, pred kraj trudnoće, u toku samog porodjaja ili neposredno pre njega. U rane toksikoze ubraja se preterano lučenje pljuvačke i prekomerno povraćanje, a u kasnoj nefropatija trudnica, preeklampsija i eklmpsija. Kasne graviditetne toksikoze nazivaju se i EPH gestoze. EPH gestoze predstavljaju sistemsko oboljenje karakteristično za trudinice kod kojih se isključivo jalja najčešće pri kraju graviditeta, redje u drugoj polovini trudnoće ili u porodjaju. Karakteriše ih trijada simptoma, po kojima je i bolest dobila naziv:
edemi,
proteinurija i
hipertenzija.
Nisu pristutna sva tri simptoma u svim slučajevima bolesti, nego znatno češće izostaje jedan ili čak dva simptoma. Etiologija EPH je za sad nepoznata, smatra se da su kasne graviditetne toksikoze ustvari posledica medjusobne nepodnošljivosti organizna trudnice i organizma ploda i da su simptomi bolesti odgovor na intrauterin razvoj ploda.
EPH gestoze mogu se podeliti u dve grupe:
grupu pravih i
grupu pseudogestoza
Prvoj grupi pripadaju slučajevi gestoze koji su posledica funkcionalnih poremećaja u organizmu trudinica, bez postojanja anatomskih promena kojima bi se bolesti mogla pripisati. Pseudogestoze se nadovezuju na ranije postojeće bolesti žene ( esencijalna hipertenzija, hipertenzija bubrežnog porekla, grozdasta mola, dijabetes…).
Zanimljivo je da se EPH gestoze znatno češće javljaju kod mladih prvorotki, ili kod prvorotki starijih od 35 godina. Češće su kod gojaznih nego kod mršavih trudinica, kod trudnica sa blizanačkom ili višeplodnom trudnoćom, kod trudinca sa grozdastom molom
Kod bolesnica sa težim oblicima EPH gestoza zapažene su niže vrednosti volumena plazme u cirkulirajućoj krvi, snižena koncentrcija serumskog albumina, smanjena produkcija seksualnih hormona placentonog porekla kao i pad humanog placentnog laktogena.
Zbog cirkulatornih smetnjih na posteljici porodjenih žena sa EPH gestozama mogu se videti stari infarkti, a posteljica je često manja nego inače i ponekad edematozna. Ako se EPH gestoza javila blizu termina porodjaja te je kraće trajao njen uticaj na organizam ploda i ako je u pitanju lakši oblik ovog patološkog stanja, plod se radja neoštećen bolešću i sa normalnom težinom. Ukoliko bolest duže traje i težeg je oblika plod pokazuje znake usporenog rasta (retardacije) što se ispoljava distrofijom (small fordate) u težim slučajevima može nastupiti smrt ploda.
Po težini kliničke slike EPH gestoze mogu se podeliti u tri stepena:
nefropatija trudnica,
preeklampsija i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta