Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Postupak zasnivanja usvojenja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Pravni fakultet u Kiseljaku
SEMINARSKI RAD
Tema: « Postupak zasnivanja usvojenja »
Bejazit Spahić
UVOD
Usvojenje je poseban oblik porodično – pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos.
Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno
Iz definicije usvojenja kao ustanove Porodičnog prava može se zaključiti da, s jedne strane, znači nastanak roditeljskog odnosa, a s druge strane, označava pravni akt, odnosno način na koje usvojenje nastaje
Zasnivanjem usvojenja, usvojioci stiču roditeljsko pravo, pa je njegov sadržaj istovjetan roditeljskom pravu koje nastaje prirodnim putem. Ista pravila o vršenju roditeljskog prava, njegova obustavljanja, ograničenja i oduzimanja važe i u odnosu koji nastaje usvojenjem
Nepotpunim usvojenjem između usvojioca i usvojenika i njegovih potomaka, zasnivaju se odnosi srodstva, kao i prava i dužnosti koja po zakonu postoje između roditelja i djece.
Potpunim usvojenjem nastaju odnosi između usvojioca i njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka, koji su po svim dejstvima identični odnosima između krvih srodnika.
Postupak zasnivanja usvojenja
Stvarni i mjesno nadležni organ za zasnivanje usvojenja
Porodični zakon predviđa jedinstven postupak za zasnivanje obiju vrsta usvojenja.U PZ BIH stvarno nadležni organ za zasnivanje usvojenja je organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta dijeteta.
Kad je riječ o stvarno nadležnom organu za zasnivanje usvojenja onda je dobro upozoriti i na stav Evropske konvencije o usvojenju djece (1967.) prema kojem sudski ili upravni organ vlasti može biti jedino tijelo u čiju nadležnost ulazi zasnivanje usvojenja, time se dodatno traži zakonska zabrana stjecanja bilo kakve imovinske koristi u vezi sa usvojenjem
Spomenuta konvencija obavezuje zemlje potpisnice na osiguranje pravilnog dijelovanja državnih ili privatnih institucija kojima se zainteresirane stranke mogu obratiti za savjet i pomoć ako žele usvojiti ili žele da njihovo dijete bude usvojeno.
U uporednom pravu zamjetna je podjednaka zastupljenost i sudskih i upravnih organa kao stvarno nadležnih tijela u postupku zansivanja usvojenja. Nerijetko je suradnju među sudskim i upravnim organa neminovnost: opterećnost u svim predradnjama i radnjama postupka gotovo da je istovjetna, pa biva teško decidirano kazati koji organ ima primat u nadležnosti za donošenje konačne odluke o zasnivanju usvojenja, onda takvim dvojbama ne bi bilo mjesta.
Tijek postupka zasnivanja usvojenja
Za vođenje postupka zasnivanja usvojenja nadležan je organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta dijeteta, ako se njegovo prebivalište ne može utvrditi. Osoba koja želi usvojiti dijete podnosi zahtjev organu starateljstva. U postupku zasnivanja usvojenja diejeteta isključena je javnost.
Radnje organa starateljstva u postupku zasnivanja usvojenja mogli bismo podijeliti u tri skupine
Pripremne radnje
Središnju fazu radnje i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta