Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Međunarodni standardi financijskog izvještavanja". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
SEMINARSKI RAD
S A D R Ž A J
UVOD3
STRUKTURA MSFI5
MSFI 15
MSFI 27
MSFI 38
MSFI 410
MSFI 511
MSFI 613
MSFI 714
MSFI 815
PRIMJER MSFI17
ZAKLJUČAK18
LITERATURA19
UVOD
Financijsko izvještavanje, tokom dužeg vremenskog razdoblja, doživjelo je temeljite promjene sa ciljem stvaranja kvalitetnijih financijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima modernog računovodstva i prihvaćenim standardima financijskog izvještavanja. Potreba za izjednačavanjem bilančnih pozicija u sastavljanju, prezentiranju i objavljivanju financijskih izvještaja stvorila se kao obveza kako se na međunarodnoj sceni želi postići određeni stepen harmonizacije i standardizacije financijskog izvještavanja. U takvom ozračju nastoji se omogućiti jedinstveno sastavljanje financijskih izvještaja bez obzira na prostornu udaljenost, nacionalnu razvijenost, jezične barijere ili stepen internetizacije. Spomenuti problem na globalnoj razini djelomično je riješen uvođenjem MSFI-a. Uvođenjem MSFI-a prethodilo je noveliranje MRS-eva.
Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH je temeljem zakonskih ovlasti i ovlaštenja danih od Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, dana 28.04.2010. godine donio Odluku o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja broj 0-1/4/2010 kojom javno objavljuje izmijenjene i dopunjene Međunarodne standarde financijskog izvještavanja, uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde, kao i prateća tumačenja, te je istom također utvrdio da će objavljeni revidirani MSFI/MRS primjenjivati u FBiH pri izradi financijskih izvještaja koja se odnose na razdoblja koja počinju od 01.01.2010. godine.
Na temelju članka 4. starog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (,,SI. Novine F BiH", broj 32/05 - dalje u tekstu: ,,stari" Zakon), uz saglasnost Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Federalno ministarstvo financija je donijelo (još uvijek važeće) rješenje o usklađenosti šema na kojima se podnose financijski izvještaji sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (,,SI. novine F BiH", br. 82/06 i 3/07). Uz ovo Rješenje, kao prilog su objavljene i šeme financijskih izvještaja za:
pravne osobe koje se knjigovodstvo vode po kontnom planu za gospodarska društva - poduzeca,
banke i slićne financijske organizacije,
društva za osiguranje i
Obveznici sastavljanja i podnošenja godišnjeg obračuna su:
sva gospodarska društva koja su organizirana u obliku dioničkog društva (d.d.),
društva s ograničenom odgovornošcu (d.o.o.),
komanditna društva (k.d.) i
društva s neogranićenom solidarnom odgovornošću (d.n.s.o.),
druge pravne osobe registrirane kod nadležnih tijela u Federaciji BIH.
Obveza sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja se odnosi i na:
Pravne osobe i druge oblike organiziranja koje je pravna osoba sa sjedištem u Federaciji BiH osnovala u inozemstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta